Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza w Suchem (adres: 34-520 Poronin, Suche 115a, adres e-mail: stowarzyszenie-oswiatowe@wp.pl), zwanym dalej Stowarzyszeniem.

 

  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany przez to Stowarzyszenie (dane kontaktowe: adres e-mail: stowarzyszenie-oswiatowe@wp.pl).

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia

 

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

 

  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych  i prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.