Forum Młodych Talentów (FMT) jest organizowane w ramach projektu Małopolskie Talenty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ B koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych,
Organizatorem FMT jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty z siedzibą w MCDN Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.
FMT organizowane jest dla uczniów zdolnych, uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych, realizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).
Celem FMT jest:
– umożliwienie kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, w dziedzinach objętych projektem,
– wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami zdolnymi, uzyskującymi najlepsze efekty na zajęciach pozaszkolnych w CWUZ oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia,
– promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli,
– zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych.

Więcej informacji na temat FMT znajduje się w Aneksie do regulaminu FMT oraz na stronie http://malopolskietalenty.pl/

 

[unordered_list style=”circle” animate=”no”]Aneks do regulaminu_FMT

Formularz indywidualnego zgłoszenia ucznia do Forum Młodych Talentów[/unordered_list]

 

 

FORUM MŁODYCH TALENTÓW

19 czerwca br. w MCDN ODN w Nowym Sączu odbyło się spotkanie w ramach Forum Młodych Talentów, na którym to m.in. ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy projekt. Z powiatu tatrzańskiego 3 grupy zostały nagrodzone. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!